කොටසේ මාතෘකාව

ලෝක ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපෘතියේ දී, අපට ඉලක්කයක් ඇත්තේ ලෝකය සුරැකීමට පමණක් නොව එය කරන අතරතුර විනිවිදභාවයෙන් කටයුතු කිරීමට ය. 

3600_x_3600_World_Reform_Project_Logo.png

වෙනත් දෙයක් සොයනවාද?